Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

Stadnina, stadnina... nie wiem, gdzie jest stadnina. Od mostu idziesz nad rzeką na północ, za tą knajpą z leżaczkami jakieś 200 metrów. Tam musi być wyboiste dno - po tym poznasz, że to jest to miejsce :) Daj znać kiedyś, czy znalazłeś.
Na schodkach, które by to nie był schodki, zawsze jest dużo ludzi. Znacie taką miłą miejscówkę na ognisko nad Wisłą za Centrum Olimpijskim? Nie słychać tam ulicy i pociągów, tylko szum rzeki
3069 96cb 390
Reposted fromidiod idiod viafourstrings fourstrings
7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaciarka ciarka
0814 dec0 390
Reposted fromhepke hepke viatwice twice
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarenioo renioo

June 25 2017

8888 242b 390
Reposted fromstrzepy strzepy viaEtien Etien
6080 4db7 390
Test it against a recent interview with them.
Reposted fromvscd vscd viaPoranny Poranny
3736 c1dd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
2631 7b6c 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaelloko elloko
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaciarka ciarka
6457 2722 390
all your problems
Reposted fromstonerr stonerr

June 16 2017

8888 242b 390
Reposted fromstrzepy strzepy viacorvax corvax

May 21 2017

Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka

May 20 2017

May 19 2017

4533 aeaf 390
Reposted fromkrzysk krzysk viarenioo renioo

May 10 2017

April 27 2017

7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl