Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

8888 242b 390
Reposted fromstrzepy strzepy viacorvax corvax

May 21 2017

Instynkt. Wiesz komu ufać.
Ludzie to wiedzą, jak zwierzęta. Nie słuchamy go tak dobrze jak one, nie za każdym razem, ale zawsze jest tam gdzieś ukryty. 
To mrowienie kiedy coś jest nie tak i spokój kiedy wszystko jest dobrze.
— Huntley Fitzpatrick – Moje życie obok
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka

May 20 2017

May 19 2017

4533 aeaf 390
Reposted fromkrzysk krzysk viareniooooo reniooooo

May 10 2017

April 27 2017

7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viastonerr stonerr

July 02 2015

FREE DELIVERY ON ALL ORDERS, FREE WORLDWIDE SHIPPING --> http://www.bloodtightapparel.com
vegan tees, bags, hats

Reposted fromveganvegetarian veganvegetarian

July 01 2015

3395 f554 390
Reposted fromcorvax corvax viaLuukka Luukka
7015 6158 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaemeraldgirl emeraldgirl
9080 d7ac 390
Ostatnimi laty wielu autorów prac psychoanalitycznych wskazywało na to, że przyczyną zwiększonych pragnień seksualnych może być fakt, że podniecenie i zadowolenie seksualne są ujściem dla lęku i nagromadzonych napięć psychicznych. To mechanistyczne wyjaśnienie często jest trafne. Sądzę jednak, że istnieją takie procesy psychiczne, które prowadzą od lęku do zwiększonych potrzeb seksualnych, i że procesy te można poznać. Prze konanie to opiera się zarówno na obserwacji psychoanalitycznej pacjentów, jak i na badaniu historii ich życia nie tylko w zakresie seksu. (...) Tak jak „nie wszystko jest złotem, co się świeci”, tak i „nie wszystko jest seksem, co na seks wygląda”. Bardzo wiele zachowań, które zdają się mieć charakter seksualny, w rzeczywistości niewiele ma z seksem wspólnego i stanowi jedynie wyraz pragnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie uwzględni się tych faktów, niewątpliwie rola seksu będzie przeceniona.
Człowiek, u którego potrzeby seksualne rosną pod wpływem nierozpoznanego naporu lęku, może naiwnie przypisywać intensywność swoich potrzeb seksualnych wrodzonemu temperamentowi lub wyzwoleniu spod nacisku powszechnie obowiązujących norm. Myli się jednak tak samo jak osoba, która sądzi, że musi spać dziesięć godzin lub więcej, aby zapewnić organizmowi potrzebny odpoczynek, gdy w rzeczywistości wzrost senności może być spowodowany przez napięcie emocjonalne; sen może służyć za sposób wycofywania się ze wszystkich konfliktów. To samo dotyczy kompulsywne go jedzenia czy picia. Jedzenie, picie, sen, seks – wszystko to są żywotne potrzeby; różnią się one intensywnością w zależności nie tylko od indywidualnej konstytucji, ale także od wielu innych warunków, jak klimat, dostęp do innych źródeł zadowolenia, poziom stymulacji zewnętrznej, stopień wysiłku przy pracy czy warunki fizyczne Każda z tych potrzeb może jednak ulec nasileniu pod wpływem czynników nieświadomych.
https://motyl.wordpress.com/2009/03/12/rola-seksu-przy-braku-milosci/
Reposted fromahjou ahjou viastonerr stonerr
6496 a4bb 390
Reposted fromakward akward viahipiswmartensach hipiswmartensach
7482 d740 390
Reposted fromillidan illidan viastylte stylte
Więcej Boga w jednym cytacie, niż w całym KK.
3532 81c5 390
"Mój obraz świata" Einstein, Albert
Reposted fromstonerr stonerr
I nauczyciele w dużej mierze to tez pizdy! Mówię ja, studentka pedagogiki!

June 29 2015

Jakże głębokie jest moje współczucie dla par osób przeciwnych związkom homoseksualistów, kiedy czytam, że zdrowa relacja ma na celu jedynie przedłużenie gatunku.;)
Reposted byxjoancatherine xjoancatherine
4931 31d3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawdeszczubzy wdeszczubzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl