Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

FREE DELIVERY ON ALL ORDERS, FREE WORLDWIDE SHIPPING --> http://www.bloodtightapparel.com
vegan tees, bags, hats

Reposted fromveganvegetarian veganvegetarian

July 01 2015

3395 f554 390
Reposted fromcorvax corvax viaLuukka Luukka
7015 6158 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaemeraldgirl emeraldgirl
9080 d7ac 390
Ostatnimi laty wielu autorów prac psychoanalitycznych wskazywało na to, że przyczyną zwiększonych pragnień seksualnych może być fakt, że podniecenie i zadowolenie seksualne są ujściem dla lęku i nagromadzonych napięć psychicznych. To mechanistyczne wyjaśnienie często jest trafne. Sądzę jednak, że istnieją takie procesy psychiczne, które prowadzą od lęku do zwiększonych potrzeb seksualnych, i że procesy te można poznać. Prze konanie to opiera się zarówno na obserwacji psychoanalitycznej pacjentów, jak i na badaniu historii ich życia nie tylko w zakresie seksu. (...) Tak jak „nie wszystko jest złotem, co się świeci”, tak i „nie wszystko jest seksem, co na seks wygląda”. Bardzo wiele zachowań, które zdają się mieć charakter seksualny, w rzeczywistości niewiele ma z seksem wspólnego i stanowi jedynie wyraz pragnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie uwzględni się tych faktów, niewątpliwie rola seksu będzie przeceniona.
Człowiek, u którego potrzeby seksualne rosną pod wpływem nierozpoznanego naporu lęku, może naiwnie przypisywać intensywność swoich potrzeb seksualnych wrodzonemu temperamentowi lub wyzwoleniu spod nacisku powszechnie obowiązujących norm. Myli się jednak tak samo jak osoba, która sądzi, że musi spać dziesięć godzin lub więcej, aby zapewnić organizmowi potrzebny odpoczynek, gdy w rzeczywistości wzrost senności może być spowodowany przez napięcie emocjonalne; sen może służyć za sposób wycofywania się ze wszystkich konfliktów. To samo dotyczy kompulsywne go jedzenia czy picia. Jedzenie, picie, sen, seks – wszystko to są żywotne potrzeby; różnią się one intensywnością w zależności nie tylko od indywidualnej konstytucji, ale także od wielu innych warunków, jak klimat, dostęp do innych źródeł zadowolenia, poziom stymulacji zewnętrznej, stopień wysiłku przy pracy czy warunki fizyczne Każda z tych potrzeb może jednak ulec nasileniu pod wpływem czynników nieświadomych.
https://motyl.wordpress.com/2009/03/12/rola-seksu-przy-braku-milosci/
Reposted fromahjou ahjou viastonerr stonerr
6496 a4bb 390
Reposted fromakward akward viahipiswmartensach hipiswmartensach
7482 d740 390
Reposted fromillidan illidan viastylte stylte
Więcej Boga w jednym cytacie, niż w całym KK.
3532 81c5 390
"Mój obraz świata" Einstein, Albert
Reposted fromstonerr stonerr
I nauczyciele w dużej mierze to tez pizdy! Mówię ja, studentka pedagogiki!

June 29 2015

Jakże głębokie jest moje współczucie dla par osób przeciwnych związkom homoseksualistów, kiedy czytam, że zdrowa relacja ma na celu jedynie przedłużenie gatunku.;)
Reposted byxjoancatherine xjoancatherine
4931 31d3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawdeszczubzy wdeszczubzy
9081 867e 390
Reposted fromverronique verronique viamyzone myzone
9937 d774 390

handyman-69:

The Borgund stave church in west Norway was built by the Vikings around the year 1181. It’s completely made of wood, and has been standing unchanged for almost a thousand years..
I’ve been here many times, but it still gives me goose bumps to see this beautiful church!

Reposted fromsubjectomega subjectomega vianatex natex
4713 3781 390
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viatwice twice
5828 425f 390
Reposted fromkotowate kotowate viatwice twice
Reposted fromkjn kjn viaForestMan ForestMan

June 28 2015

9194 eff3 390

June 26 2015

8215 266c 390

bkrby8036:

bonofosho:

bromancing-the-stone:

The most ignored words in the world.

aka don’t be a dick

it’s the same message and yet we have had wars about religions for hundreds of years

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl