Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

Stadnina, stadnina... nie wiem, gdzie jest stadnina. Od mostu idziesz nad rzeką na północ, za tą knajpą z leżaczkami jakieś 200 metrów. Tam musi być wyboiste dno - po tym poznasz, że to jest to miejsce :) Daj znać kiedyś, czy znalazłeś.
Na schodkach, które by to nie był schodki, zawsze jest dużo ludzi. Znacie taką miłą miejscówkę na ognisko nad Wisłą za Centrum Olimpijskim? Nie słychać tam ulicy i pociągów, tylko szum rzeki
3069 96cb 390
Reposted fromidiod idiod viafourstrings fourstrings
7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaciarka ciarka
0814 dec0 390
Reposted fromhepke hepke viatwice twice
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarenioo renioo

June 25 2017

8888 242b 390
Reposted fromstrzepy strzepy viaEtien Etien
6080 4db7 390
Test it against a recent interview with them.
Reposted fromvscd vscd viaPoranny Poranny
3736 c1dd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
2631 7b6c 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaelloko elloko
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaciarka ciarka
6457 2722 390
all your problems
Reposted fromstonerr stonerr

June 29 2017

7109 1346 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaciarka ciarka
0814 dec0 390
Reposted fromhepke hepke viatwice twice
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarenioo renioo

June 25 2017

8888 242b 390
Reposted fromstrzepy strzepy viaEtien Etien
6080 4db7 390
Test it against a recent interview with them.
Reposted fromvscd vscd viaPoranny Poranny
3736 c1dd 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
2631 7b6c 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaelloko elloko
1697 eb7c 390
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl