Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

4388 5b80 390
Reposted fromdailylife dailylife viaEtien Etien
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted from0 0

February 03 2020

Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaciarka ciarka

December 02 2019

7721 3b8a 390
Reposted fromworst-case worst-case viamaryjanejanis maryjanejanis
4910 dd0f 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakompleksdziury kompleksdziury
4596 cfcb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakompleksdziury kompleksdziury
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viakompleksdziury kompleksdziury

December 01 2019

A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viaForestMan ForestMan

November 26 2019

Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaForestMan ForestMan
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup viatwice twice

November 19 2019

Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
(...) żadna kobieta tak naprawdę nie należy do mężczyzny, jeśli nie czuje, że on należy do niej.
— Samantha Young - "Ostrożnie z miłością"
3615 f4d4 390
Reposted frommangoe mangoe viaheima heima

November 14 2019

5155 22ac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl