Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

Reposted frommuladhara muladhara viaister ister
9562 7a0b 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacorvax corvax
4084 7c1f 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastonerr stonerr
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaister ister

October 13 2017

@yanek patrz, to Ty
1223 36cc 390
4790 78c7 390

October 12 2017

HAGA!!!! Co za wspaniały stan!
Tyle tego jest, że nie wiem w co ręce włożyć. Ale kocham to, co robię!
Reposted bycel cel

October 08 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
5455 b942 390
Reposted frombrumous brumous viastonerr stonerr

October 04 2017

Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaEtien Etien
9359 d2c3 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaLejen Lejen

September 24 2017

6247 95fa 390

huariqueje:

Sink   -   Karin Mamma Andersson , 2008

Swedish, b.1962-

Mixed media on paper

Reposted fromkimik kimik viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl